Hướng dẫn mua hàng ==> Vui lòng nhấn tại đây

  • Kích thước : M 8 x 15 mm
  • Sản phẩm đồng đều, chất lượng cao
  • Nhiều phương pháp xử lý bề mặt.