• Hướng dẫn mua hàng ==> Vui lòng nhấn tại đây
  • Cách sử dụng: di chuyển tuốc vít qua lại 10 lần để xuất hiện hiệu ứng từ tính.
  • Video hướng dẫn minh họa: